آخرین خبر/ محمد شمس لنگرودی در اینستاگرامش نوشت:

منتشر شد: شعر دوره بازگشت بررسی شعر دوره‌های افشاریه، زندیه و قاجاریه محمد شمس لنگرودی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید