آخرین خبر/ پسر، موقعی که آدم می‌میرد، این مردم خوب آدم را از چهار طرف محاصره می‌کنند.
من امیدوارم که وقتی مردم، یک ادم بافهم و شعوری پیدا بشود و جنازه‌ی مرا توی رودخانه‌ای جایی بیندازد.
هرجا که می‌خواهد باشد، ولی فقط توی قبرستان وسط مرده‌ها، چالم نکنند.
روزهای یکشنبه می‌آیند و روی شکم آدم دسته گل می‌گذارند و از این جور کارهای مسخره.
وقتی که آدم زنده نباشد، گل را می‌خواهد چه کار؟ مرده که به گل احتیاجی ندارد. آدم تا زنده است باید از کسی که دوستش دارد گل هدیه بگیرد...!


ناتور دشت
جی‌دی سلینجر


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید