آخرین خبر/ اینکه تمام عشقت را به کسی بدهی، تضمینی بر این نیست که او هم همین کار را بکند ...!


عشق سالهای وبا
گابریل گارسیا مارکز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید