آخرین خبر/ اگر برای بعضی از دردها درمان‌های متعدد و زیاد تجویز کنند این علامت آن است که درد بی‌درمان است. من فکرها میکنم. مغز خود را داغون میکنم، هزارها تدبیر به خاطرم می‌رسد، واقعا هزارها! امّا اساساً معنی همه‌ی آن‌ها این است که یک راه حل هم به نظرم نمی‌رسد.

باغ آلبالو
آنتوان چخوف


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید