آخرین خبر/ من می روم،
تو باز می آیی،
مسیر ما با هم
موازی است ولیکن مماس نه

کاظم بهمنیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید