آخرین خبر/ اگر از من بپرسی
بهترین شعرت کدام است؟
می‌گویم همان که
روزگارم
آرزوهایم
و عمرم را
در آن ریختم
همان شعری که با نستعلیق فارسی نوشتنش
تهذیب‌شده با ستاره‌ی چشمانت

نزار قبانی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید