آخرین خبر/ بعضی از اتفاق‌ها یکی دو روز تحت تأثیرت قرار می‌دهد، بعضی از اتفاق‌ها تا چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال با تو باقی می‌ماند و بعضی از اتفاق‌ها، تو را به آدم دیگری بدل می‌کند. آدمی که نمی‌شناسی، آدمی که هرگز نبودی!

خواب گل سرخ رمانی درباره‌ی آدم‌هاست، آدم‌های ساده و معمولی. آدم‌هایی مثل من، شما، همسایه‌ها و مردم کوچه و بازار....
همه‌ی ما دل‌مان می‌خواهد از اتاق تنهایی خود خارج شویم و به آدم‌ها نزدیک شویم.
همه‌‌ی ما‌ دل‌مان می‌خواهد که دوست داشته باشیم و دوست داشته شویم، اما آیا در دنیای متکثر و مجازی امروز، چنین چیزی ممکن است! یک ‌راه بیش‌تر وجود ندارد.
برای شناخت آدم‌ها باید گاهی در اتاق را باز گذاشت...

خواب گل سرخ