آخرین خبر/ اگر نتوانیم تنهایی مان را در آغوش بکشیم، از دیگری به عنوان سپری در برابر انزوا سود خواهیم جست.


وقتی نیچه گریست
اروین د یالومما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید