آخرین خبر/ سفر همینش خوب است. اینکه بدانى چه کسانى به تو نزدیک ترند وقتى اینقدر از آنها دورى ...

ماه کامل میشود
فریبا وفىما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید