آخرین خبر/ اگر زنده مانده بود، می توانست توضیح بدهد. ولی حالا باید هری را همان جور که بوده به خاطر بیاوریم.

آدم ها همیشه چیزهای زیادی دارند که ازشان خبر نداریم؛ حتی آدم هایی که دوست شان داریم، چیزهای خوب، چیزهای بد ...
باید ظرفیتش را داشته باشیم.

مرد سوم
گراهام گرینما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید