آخرین خبر/ همین جوری دو تا نگاه در هم گره می خورد و آدم دیگر نمی تواند در بدنِ خودش زندگی کند، می خواهد پر بکشد ...


سال بلوا
عباس معروفی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید