آخرین خبر/ ‌این روزها
که جرأت دیوانگی کم است
بگذار باز هم به تو برگردم
بگذار دست کم
گاهی تو را به خواب ببینم
بگذار در خیال تو باشم

بگذار...

بگذریم...
این روزها
خیلی برای گریه دلم تنگ است

قیصر امین پورما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید