آخرین خبر/ همە چیز در دست انسان است اما از توانایی خود استفادە نمی کند چون ترسو است.
این دیگر واضح است.
راستی مردم از چە چیزی بیشتر می ترسند؟
از قدم تازە و سخن تازە و بدیع خود بیش از همە چیز می ترسند ...


جنایت و مکافات
داستایوفسکیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید