آخرین خبر/ خوشبختی در آزادی انتخاب و کنترل انتخاب است. افرادی که در انتخاب آزادترند، احساس خوشحالی بیشتری هم دارند؛ اما این وقتی است که باور داشته باشند می توانند نتیجه انتخاب خود را کنترل کنند.


دهکده جهانی خوشبختی
لئو بورمنز
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید