آخرین خبر/ شاید فراقی که در این روزها ناچار به پذیرش اش هستیم، خود سودمند باشد:
چیزهای بزرگ را تنها می توان از دور دید.


نامه های عاشقانه ی یک پیامبر
جبران خلیل جبران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید