آخرین خبر/ ‌اگر چه عشق به من جام شوکران می‌داد
ولی امید رهایی به من توان می‌داد

اگر چه بال و پرَم ریخت، نردبان امید
به من توان رسیدن به آسمان می‌داد

مرا چه باک که شب شد؟! چرا که روزنه‌ای
به من طلوع شب بهتری نشان می‌داد

چه تیر‌ها که به سمتم خزان نشانه گرفت
ولی بهار، به سرسبزی‌ام امان میداد

بدون شک خبر مرگ ناامیدی را
سرود عشق به سرتاسر جهان میداد

نداشت از شب طوفان هراس، چون دریا
همیشه جرأت رفتن به بادبان میداد

حامد قاسمیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید