آخرین خبر/ سرریز کرده این پاییز .
برف با لکه های نارنجی
بهار با لکه های زرد

فصل ها می گریزند
و خورشید
که هی غروب می کند
خرداد را پر از خون کرده.

ما
سراسیمه فرار می کنیم
و کوچه های بن بست
که آن قدر زیبا بودند
این قدر ترسناکند

گروس عبدالملکیانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید