آخرین خبر/ می‌دانم احساس خوبی نسبت به خونه‌ات، پاهات و پوستت نداری. ولی این‌ها «تو» نیستند. این‌ها فقط چیزایی «درباره‌ی» تو هستند، نه «تو»ی اصلی و حقیقی. به اصل خودت نگاه کن. آنجا چه چیزی را می‌خواهی تغییر بدهی؟

مامان و معنی زندگی...
این کتاب و یا کتاب های دیگر د.یالوم روش های مختلف و تکنیک های روان درمانی،با درونمایه ی سنگینِ فلسفی است.ولی یالوم انقدر ماهرانه تمام این ها را به شکل داستان بازگو می کند که متوجه بار سنگین کتاب نمی شوید.
مامان و معنی زندگی آنقدر واقعی است که انگار در هر جلسه روانکاوی این ما هستیم که با هر کدام از این ضعف هایمان ،روبردی دکتر یالوم می نشینیم و با او هم صحبت می شویم،درک می شویم و درک کردنِ متقابل را یاد می گیریم.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید