آخرین خبر/ عشق چیز خطرناک و پیچیده ای است. میتواند آدم عوضی را به یک انسان خوب تبدیل کند و می تواند آدمی شریف و صادق را تا پایین ترین درجات انسانی نزول دهد!


سرو غمگین
آگاتا کریستیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید