آخرین خبر/ عزیز دلم، اگر بچه‌های فقیر خیابان را خوشحال می‌کنی، مرا هم خوشحال کن. من کمتر از آن‌ها درمانده نیستم.
تو هیچ نمی‌توانی تصور کنی که من چه شباهت زیادی به فروشنده پیری دارم که شب با اجناس فروش نرفته‌اش به خانه می‌رود.

نامه به فلیسه
فرانتس کافکاما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید