آخرین خبر/ زندگی در جاهای تاریک، افکار بیهوده می‌آورد.
آنچه در تاریکی کابوس می‌نماید، در روشنایی اطمینانی لذت‌بخش است.


کاسپار
پتر هاندکه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید