آخرین خبر/ وقتی با قلب پاک با شما معامله کنند سایر مشکلات زندگی هر چه طولانی باشد قابل تحمل است و انسان ناراحتی جسمی را در برابر آرامش روح بزودی از یاد خواهد برد.


تفکرات تنهایی
ژان ژاک روسوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید