آخرین خبر/ من گذشته ام را کجا نگه دارم؟
گذشته را توی جیب نمی‌شود گذاشت. برای مرتب چیدنش خانه‌ای باید داشت. من مالک چیزی جز تنم نیستم.
مردی یکه و تنها با هیچ چیزی جز تنش نمی‌تواند یادبودها را وا ایستاند.
یادبودها از میانش می‌گذرند.
نباید شِکوه کنم.
من فقط خواهان آن بوده‌ام که آزاد باشم.


کتاب تهوع
ژان پل سارتر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید