خراسان/ برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» نوشته ابوالحسن نجفی:

نام گذاری
این ترکیب به همین صورت یعنی با حرف «ذ» نوشته می‌شود و نه با حرف «ز». گاهی آن را به صورت نامگزاری می‌نویسند که بی‌معناست.


ناهار-نهار
نهار کلمه عربی به معنی «روز» است و نباید آن را با واژه فارسی ناهار، یعنی غذایی که در حدود ظهر خورده می‌شود، اشتباه کرد.

مَجاز-مُجاز

این دو کلمه را نباید با هم اشتباه کرد. مَجاز به فتح الف، به معنای «غیرواقع» است (در مقابل حقیقت) و مُجاز به ضم اول، به معنای «اجازه داده شده» است.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید