آخرین خبر/ سکوت دشوار است وقتی میان چند نفر حاکم می‌شود که هر کدام حرفی ناگفته زیر زبان دارند.
در چنین احوالی اگر آدم‌ها به یکدیگر نگاه هم بکنند٬ سعی می‌کنند توی چشم‌های‌شان حرفی خوانده نشود.

کتاب بنی آدم
محمود دولت آبادی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید