آخرین خبر/ دروغ، دیوارى‌ست
که هر صبح
آجرهایش را مى‌چینى.
بناى بى حواس من!
در را فراموش کرده‌اى

آب تا گردنم بالا آمده
آجرها تا گردنم بالا آمده
آب تا لب هایم بالا آمده
آب بالا آمده...

من امّا نمى‌میرم
من، ماهى مى‌شوم

گروس عبدالملکیانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید