آخرین خبر/ نمایش نسخه های شبیه خوانی در پنجمین نمایشگاه شبیه نامه های دست نوشت دوره قاجار را در این ویدئو ببینید.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید