آخرین خبر/ همدلی دلسوزی نیست- یعنی احساس غمخواری برای دیگری نیست. احساس کردن “همراهِ” دیگری است، حسِ این است که اگر آن فرد بودید چه احساسی داشتید- همدلی اقدامی حیرت‌آور و دلیرانه در دنیای خیال، و واقعیتِ مجازیِ غایی است. صعود در ذهنِ دیگری، به منظور آن است که از منظر او جهان را تجربه کنید.


ذهن کامل نو
دانیل ه پینک

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید