آخرین خبر/ ‌‌نمانده‌ است مرا غیرخون ‌دل‌ اثری
که دارد از دل خونین عاشقان خبری؟

بعید نیست که عالم تمام غرق شود
اگر ببارد از این چشم اشک مختصری

به سوگواری سروی نشسته بانویی
که نیست از دل ایشان دلشکسته تری

هجوم سنگ کجا طاقت پرنده کجا؟
که نای بال گشودن نماند و بال وپری

نه از شهامت او عاشقانه‌تر شعریست
نه از شهادت او دلبرانه تر هنری

زبان به روضه چرا وا کنم؟همین کافیست:
مباد شاهد جان دادن پسر پدری

سجاد سامانیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید