آخرین خبر/ شاید تو آمدی و به یمن تو خنده‌ها …
در باغ‌ها دوباره صدای پرنده‌ها …

شاید به احترام تو آن ساعت عزیز
ساکت شدند از حرکت چرخ‌دنده‌ها

بی‌همزبانی و غم بی‌همزبانی و …
شاید مرا گرفتی از این خون‌مکنده‌ها

نزدیک‌تر شدی به من آنگونه که خدا
نزدیک‌تر به گرمی رگ‌های بنده‌ها …

در بیشه‌های چشم تو شیر آرمیده‌است
رام تو می‌شوند درونم درنده‌ها

با من بمان که عشق به دنیا بیاوریم
دنیا به ما … به عشق‌پدیدآورنده‌ها …


مژگان عباسلو

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید