آخرین خبر/ بهترین راه یافتن دانش، چه در علم چه در هنر، این است که آدم خودش را مجبور کند چیزها را از نو ببیند، صورت‌ها را پس بزند و به بُن‌مایه‌ی آن‌ها نگاه کند و هرگز آن‌ها و صورت‌های آشکارشان را به منزله‌ی پدیده‌های بدیهی نپذیرید. اگر می‌خواهید حرکات انسان را ببینید، به اسکلتش نگاه کنید. اگر می‌خواهید ستم را ببینید، روش‌های ستم کردن را بیابید. تنوع‌ها برای این‌اند که نگاه را منحرف کنند. الگو برای همه یکسان است و آغازگاهِ همه پدیده‌ای است کهن؛ چه برای انسان، چه برای چیزها.

لنا آندرشون
تصرف عدوانی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید