آخرین خبر/ شاید بتوان راه بیانش را بست
یا اینکه رگ خون روانش را بست

زخمی که روایت گر دردی باشد
با چسب نمی توان دهانش را بست


از جلیل صفربیگیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید