آخرین خبر/ خدا، گاهی به صورت لیوانی آب خنک است، گاهی به صورت پسرکی که به روی زانوان شما می جهد، یا زنی افسونگر و یا فقط به صورت یک گردش کوتاه سحری. خوشا به سعادت کسی که بتواند او را در زیر هر نقابی بشناسد!زوربای یونانی
نیکوس کازانتزاکیس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید