آخرین خبر/ چهره بعضی زن ها حتی تا میان سالی، لبریز از کودکی باقی می ماند؛ شاید کودکی ابدی آن هاست که عشق ما را ثابت نگه می دارد و از زمان جدا می کند


برهوت عشق
فرانسوا موریاکما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید