آخرین خبر/ اتاق برای این ساخته شده است که مردم در آن بخوابند و این دنیا برای آنکه مردم در آن بمیرند...!


سوء تفاهم
آلبر کاموما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید