آخرین خبر/ قصّه‌ی عشق غم انگیز نمی‌فهمیدیم
وسعت حادثه را نیز نمی فهمیدیم

زرد بودیم همه عمر، ولی تا گفتند:
علّتِ زردیِ پاییز ؟ نمی‌فهمیدیم!

نه، نشد غارت "یک دل" بکنیم، انگاری
ما به اندازه‌ی چنگیز نمی‌فهمیدیم

سالها دربدرِ درک حقیقت بودیم
"شمس" را گوشه‌ی "تبریز" نمی‌فهمیدیم

فرقِ بین هوس و عشق کمی مبهم بود
از دو چشم دغل و هیز نمی‌فهمیدیم!

ما مترسک شده بودیم وَ چیزی غیر از
اتّفاقِ سرِ جالیز نمی‌فهمیدیم

"زندگی قصّه ی تلخیست" وَ مشکل این بود
قصّه ی تلخ و غم انگیز نمی‌فهمیدیم

امید صباغ‌نوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید