آخرین خبر/بنای دوست داشتن کسی را گذاشتن، کار بزرگی است؛ باید نیرو ، کنجکاوی و نابینایی داشت.


تهوع
ژان پل سارتر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید