خراسان/ برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» نوشته ابوالحسن نجفی:

تنظیف/ تَنزیب
این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. تنظیف به معنای «پاکیزه کردن» و «پاکیزگی» است، اما تنزیب نام نوعی پارچه نازک و سفید است که از آن پیراهن می‌دوخته‌اند و امروزه به پارچه یا نوار مخصوص زخم‌بندی اطلاق می‌شود.


جذر/ جزر
این دو واژه با هم یکی نیستند. جذر به معنای «ریشه» است و در اصطلاح ریاضی جذر هر عدد، عددی است که با ضرب آن در خود، آن عدد حاصل شود، ولی جزر به معنای «فرو نشستِ آب دریا بر اثر حرکت ماه» است.

حال حاضر
بعضی از محققان ترکیب حال حاضر را غلط می‌دانند و چنین استدلال می‌کنند که حال و حاضر هر دو به یک معنی است. با این همه، حال حاضر در متون کهن فارسی آمده است و کاربرد آن اشکالی ندارد.

حایل/ هایل
این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. حایل به معنای «آن چه میان دو چیز واقع شود و مانع اتصال آن‌ها باشد» است، اما هایل به معنای «ترسناک، هولناک» است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید