خراسان/ هیچ عینکی دوری تو را نزدیک نمی کند.


سیدمصطفی صابریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید