آخرین خبر/ من آن چادر پر از گلم
پر از رازقی های رویاهایت
بیاویز مرا به دیوار دلت ...


علیرضا اسفندیاری


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید