آخرین خبر/ بسیاری وطن پرستند بی‌آنکه این صفت خرجی برای آنها داشته باشد. ولی من ولو برایم گران تمام بشود وطن‌پرست نیستم و نخواهم بود. بسیاری به بهشت عقیده دارند و مطمئنند که خرشان را به چراگاه‌های سرسبز آن وارد خواهند کرد. من یکی خر ندارم و آزادم؛ از دوزخ نمی‌ترسم که ممکن است خرم در آنجا سقط شود. به بهشت هم امیدوار نیستم که خرم در آنجا از زیاد خوردن شبدر بترکد

زوربای یونانی
نیکوست کازانتزاکیس

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید