خراسان/ ناز تو کشیدن دارد، مثل لبخند مونالیزا توسط داوینچی.

سیدمصطفی صابریما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید