آخرین خبر/ چه شد که سریال کتاب دا ساخته نشد؟ چرا بعد از 30 سال باید راجع به جنگ فیلم ساخت و کتاب نوشت؟

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید