آخرین خبر/ هر آن‌کس که در چشمانش خیره بنگرد
به دام خواهد افتاد
مثل شرابی که می‌نوشد
هوش و حواس نوشندگانش را

همگان از نگاهش پرهیز می‌کنند
به غیر از خویشتن
آیا شمشیر می‌لرزد از ترس
وقتی می‌خواهد به قلب کسی وارد شود

خون انار
عمربن عمر
ترجمه: عباس صفاری

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید