آخرین خبر/ شک نیست که چرک اندرون می‌باید که پاک شود، که ذره‌ای از چرک اندرون آن کند که صد هزار چرک برون نکند. آن چرک اندرون را کدام آب پاک کند؟ سه چهار مشک از آبِ دیده، نه هر آب دیده‌ای ، الا آب دیده‌ای که از آن صدق خیزد.

خمی از شراب ربانی
مقالات شمس
انتخاب و توضیح: محمدعلی موحد
صمد قربانزاده

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید