آخرین خبر/ شعر تنهایی انسان را می گسلد.
به یک همراه و همنشینی اساسی برای او تبدیل می‌شود.و یاری اش می‌دهد تا از بازی تیره و تار پرسش ها و پاسخ ها فراگذرد
این است که شعر بزرگترین واقع گرایی ممکن است.
هر چند ساده لوحان ، متکبران ونادانان به آن همچون یک انتزاع ، یک گریز ، یا هوس فرعی از قدرت فراگیرسیاسی یا ایدئولوژیک می نگرند.


رابرت خوارز
شعر و واقعیت

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید