آخرین خبر/ سعی کن روی پای خودت بایستی ...

اگر افتادی بدان که در این دنیا هیچکس خم نمیشود دست تو را بگیرد بلندت کند. سعی کن خودت پا شوی ...!


سووشون
سیمین دانشور
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید