آخرین خبر/ ننه: فقط یک هنر را باید یاد بگیری
و آن هم تحمل است، تحمل
مریم: تحمل چی ننه؟
ننه: نگران آن نباش،
موضوع کم نمی آوری.


هزار خورشید تابان
خالدحسینی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید