آخرین خبر/ من از عالم تو را تنها گزینم
روا داری که من غمگین نشینم؟
دل من چون قلم اندر کف توست
ز توست ار شادمان وگر حزینم

مولوىما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید