آخرین خبر/ در زندگى کسانى هستند که مثل کتاب ها حرف مى زنند، این افراد تصور مى کنند براى این که دیگران به حرف هایشان گوش دهند باید لحنى جدى به کار ببرند؛ با صدایى وحى مانند حرف بزنند، از این آدم ها باید دورى کرد.

بیشتر از یک دقیقه نمیتوان مؤدبانه به حرف هایشان گوش داد... حتی وقتى از حقیقت حرف مى زنند حقیقت را با آنچه مى گویند مى کشند.

ولى شگفت آورترین شگفتی ها برخورد این جا و آنجا با آدم هایى است که بلدند،مثل کتابها ساکت بمانند...
آدم از نشست و برخاست با این افراد خسته نمى شود؛ چنان خودمانى اند که انگار آدم با خودش تنهاست: رها، آرام و دستخوش سکوتى که حقیقت همه چیز است.


ایزابل بروژ
کریستین بوبن
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید